Zasady rezerwacji

 1. Aby uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Dance Fusion, należy posiadać opłaconą kartę członkowską.

 2. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje miesięczna opłata członkowska w wysokości 20 zł. Jest ona ważna 28 dni, od dnia pierwszego wejścia na zajęcia.

 3. Opłaty karnetu lub karty członkowskiej należy dokonać w recepcji studia gotówką lub przelewem na konto przed zajęciami.

 4. Honorujemy pakiety sportowe:
  • Multisport Plus i Student,
  • FitProfit (1 wejście dzienne, każda kolejna godzina 20zł)
  • Medicover Sport (ilość wejść zależy od pakietu, każda godzina poza pakietem 20zł)

 5. Każde zajęcia można zobaczyć przed wykupieniem kursu. Nie ma możliwości pojedynczego wejścia na kurs.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez DANCE FUSION

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szkołę Tańca Dance Fusion, ul. Poleska 25, 81-321 Gdynia

1.2. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Dance Fusion został wydany na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) (dalej „Regulamin”).

1.3. Szkoła Tańca Dance Fusion w Gdyni przy ul. Poleska 25, w tym również jej strona internetowa www.dancefusion.com.pl, prowadzony jest przez firmę „City Project sp. z o.o.” z siedzibą w Gdyni (81-321) przy ulicy Poleskiej 25, numer NIP: 5862330347 REGON: 369942176

1.4. Niniejszy Regulamin określa:

 1. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Szkołę Tańca Dance Fusion, za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.dancefusion.com.pl,
 2. warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną,
 3. warunki prowadzenia rezerwacji za pośrednictwem elektronicznego systemu zapisów dostępnego na stronie: http://www.dancefusion.com.pl/, skutkujące możliwością zarezerwowania usługi tanecznej (dalej „Umowa rezerwacji”),
 4. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.5. Do niniejszego Regulaminu oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

1.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej http://www.dancefusion.com.pl/ w zakładce regulaminy.

1.7. Operatorem strony internetowej Szkoły Tańca Dance Fusion jest City Project sp. z o.o.

1.8. Adresem elektronicznym Usługodawcy jest następujący adres poczty elektronicznej: kontakt@dancefusion.com.pl

1.9. Numery telefonu Usługodawcy: +48 500-706-206

1.10. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Klient – usługobiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, który również może korzystać z usług tanecznych Usługodawcy, zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 2. Usługodawca – City Project sp. z o.o. ul. Poleska 25, 81-321 Gdynia,
 3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907)
 4. Strona internetowa – strona internetowa www Szkoły Tańca, dostępna pod adresem http://www.dancefusion.com.pl
 5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
 6. Usługa lub usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, opisane w punkcie 2 niniejszego Regulaminu
 7. Formularz kontaktowy – formularz internetowy dostępny na stronie internetowej wykorzystywany w celu komunikacji Klienta ze Szkołą Tańca
 8. System rezerwacji – system internetowy za pomocą którego Klient może dokonać rezerwacji usług tanecznych, bezpośrednio poprzez stronę internetową,

1.11. Klient przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę przy użyciu strony internetowej zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem i oświadcza, że rozumie i akceptuje jego treść.

1.12. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z usług świadczonych drogą elektroniczną jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

1.13. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług w drodze elektronicznej, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Klienta.

 

 1. Rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną

 

2.1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach działalności Szkoły Tańca, są:

 1. prowadzenie strony internetowej pod adresem: http://www.dancefusion.com.pl/, za pomocą której Klient może uzyskać informacje o Szkole Tańca, świadczonych usługach tanecznych, co skutkuje możliwością przesyłania i odbierania danych przez Klienta udostępnianych przez Szkołę Tańca za pośrednictwem swojej strony internetowej;
 2. prowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji zajęć tanecznych online w Szkole Tańca, za pomocą którego może dojść do zawarcia na odległość umowy o usługi taneczne, świadczone przez Usługodawcę następnie na miejscu w Szkole Tańca;

2.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługodawcę z Klientem. Klient ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z niniejszym Regulaminem, w szczególności przed zawarciem Umowy rezerwacji. Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.dancefusion.com.pl/regulamin.

2.4. Akceptacja Regulaminu podczas rezerwacji, a także akceptacja Regulaminu poprzez korzystanie z formularza kontaktowego, stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy, co nie stanowi samo w sobie zawarcia Umowy rezerwacji. Akceptacja Regulaminu może być wyrażona przez Klienta w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Klienta tego faktu poprzez oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, potwierdzającej zapoznanie się z Regulaminem przy dokonywaniu rezerwacji czy przy korzystaniu z formularza kontaktowego, albo w sposób dorozumiany, jeśli po zapoznaniu się z Regulaminem Klient kontynuuje korzystanie ze strony http://www.dancefusion.com.pl/. W razie wątpliwości uznaje się że umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Klienta w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu strony internetowej.

2.5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

2.6. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie http://www.dancefusion.com.pl/. Jeżeli doszło do zawarcia Umowy rezerwacji, zakończenie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną nie wpływa na uprawnienia czy obowiązki wynikające z zawarcia tej umowy.

2.8. Zakazane jest dostarczanie w jakiejkolwiek formie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, treści mogących wprowadzać w błąd, naruszających prawa osób trzecich, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia pracy systemów informatycznych.

2.9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych.

2.10. Szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z usług drogą elektroniczną jest możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować takie skutki jak ich utratę, zmianę lub uniemożliwienie dalszego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych z wykorzystaniem strony internetowej http://www.dancefusion.com.pl/.

2.11. Koszty połączenia ze stroną internetową Usługodawcy przez Klienta przez Internet ponosi Klient, zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, za pomocą którego Klient uzyskał możliwość korzystania z Internetu, w tym przesyłania i odbierania danych elektronicznych ze strony internetowej http://www.dancefusion.com.pl

2.12. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat nałożonych przez Usługodawcę związanych z korzystaniem ze strony internetowej http://www.dancefusion.com.pl/.

2.13. Usługodawca zapewnia Klientowi tajemnicę komunikacji, obejmującą informacje przekazywane poprzez Internet przez stronę internetową, dane dotyczące i wprowadzone przez Klientów, tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są jawne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę, albo ich ujawnienia nie wymagają obowiązujące przepisy prawa lub nie wymaga tego organ państwowy.

2.14. Dostęp do aktualnej informacji o zmianach sposobu i zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do informacji, o których mowa w art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę internetową.

2.15. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 1. Umowa rezerwacji

 

3.1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie prowadzenia systemu rezerwacji zajęć tanecznych online, umożliwiające zarezerwowanie przez Klienta zajęć tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca w określonym terminie oraz innych usług tanecznych, w szczególności w postaci:

 1. kursów tańca organizowanych przez Szkołę Tańca,
 2. warsztatów tanecznych,
 3. usług dodatkowych typu lekcja indywidualna,
 4. postoju pojazdu na parkingu Szkoły Tańca

3.2. Postanowienia niniejszego punktu 3 regulują również zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację oraz potwierdzeń dokonywania rezerwacji, związanych z zawarciem na odległość umowy o usługi taneczne.

3.3. W ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną w celu zawarcia Umowy rezerwacji przez system rezerwacji dostępny na stronie internetowej, Usługodawca udostępnia Klientowi elektroniczne formularze, pozwalające na złożenie rezerwacji w celu zawarcia Umowy rezerwacji.

3.4. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane. Dane podawane przez Klienta powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych przez Klienta, pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.

3.5. Umowa rezerwacji może być zawarta z Usługodawcą poprzez system rezerwacji dostępny na stronie http://www.dancefusion.com.pl/. Do zawarcia Umowy rezerwacji dochodzi po poinformowaniu Klienta o rodzaju, zakresie oraz cenie określonych usług tanecznych, wybraniu przez Klienta określonej usługi tanecznej, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu, dokonaniu przez Klienta przedpłaty (zaliczki) zgodnie z wybraną ofertą usług tanecznych oraz wysłaniu rezerwacji przez system rezerwacji. Płatność przedpłaty jest realizowana bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji przez system. Zawarcie Umowy rezerwacji następuje po zaakceptowaniu rezerwacji przez Szkołę Tańca – poprzez automatyczne powiadomienie emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji na adres podany przez Klienta.

3.6. Umowa rezerwacji może być również zawarta w drodze komunikacji elektronicznej poprzez adres mailowy lub telefonicznie, bezpośrednio ze Szkołą Tańca. Do Umowy rezerwacji dochodzi po złożeniu przez Klienta oświadczenia o zawarciu Umowy rezerwacji, w chwili mailowego gwarantowanego potwierdzenia dokonania rezerwacji przez Szkołę Tańca na adres mailowy podany przez Klienta, z adresu poczty elektronicznej Szkoły Tańca: kontakt@dancefusion.com.pl. W zależności od wybranej oferty usług tanecznych, Klient może być zobowiązana do zapłaty odpowiedniej kwoty przedpłaty w określonym terminie – w takim wypadku Umowa rezerwacji zostaje zawarta po dokonaniu przedpłaty.

3.7. Przy rezerwacjach dokonywanych w inny sposób niż przez system rezerwacji, Klient otrzymuje Regulamin w formie mailowej. Przyjęcie warunków rezerwacji przez Klienta, w tym wpłacenie przedpłaty, jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

3.8. Zawarcie Umowy rezerwacji skutkuje zawarciem na odległość umowy o usługi taneczne między Klientem a Usługodawcą.

3.9. Ceny podane na stronie http://www.dancefusion.com.pl/ są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wszystkie informacje o cenach i zakresie usług tanecznych podawane są poprzez system rezerwacji oraz poprzez informacje zawarte na stronie internetowej.

3.10. Transakcja jest zawierana w walucie PLN.

3.11. Jako podstawę zapłacenia przedpłaty oraz rozliczenie pozostałej kwoty przedpłaty wynikającej z zawarcia Umowy rezerwacji należy przedstawić w recepcji Szkoły Tańca e-mail potwierdzający rezerwację. W przypadku braku zapłaty 100% wartości rezerwacji (pełnej ceny za usługi taneczne świadczone przez Szkołę Tańca), Klient zobowiązany jest ją uregulować zgodnie z warunkami danej oferty cenowej.

3.12. W przypadku dokonywania przelewu przez Klienta, Klient ponosi wszelkie koszty jego dokonania, w tym prowizje i inne opłaty naliczone przez bank lub placówkę, za pośrednictwem której Klient dokonuje przelewu.

3.13. Formy płatności przedpłaty poprzez system rezerwacji:

 1. karta płatnicza: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express
 2. ePrzelew online (realizowany przez Przelewy24)

3.14. W przypadku braku wpłaty wymaganej przedpłaty w terminie i przy braku kontaktu ze strony Klienta ze Szkołą Tańca, rezerwacja rozwiązuje się automatycznie po upływie terminu zapłaty przedpłaty i nie dochodzi do zawarcia Umowy rezerwacji.

3.15. Klient może dokonać anulowania bądź zmiany dokonanej rezerwacji, poprzez skontaktowanie się z obsługą Szkoły Tańca w drodze mailowej na adres: kontakt@dancefusion.com.pl, z podaniem w tytule maila „anulacja/zmiana rez. nr…”. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki zarezerwowanej usługi tanecznej. Zmiana rezerwacji następuje po zaakceptowaniu zmiany przez Szkołę Tańca.

3.16. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot przedpłaty, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni od zatwierdzonego przez Szkołę Tańca anulowania rezerwacji przez Klienta.

3.17. W przypadku nie pojawienia się w Szkole Tańca w dniu rozpoczęcia świadczenia danych usług tanecznych przez Szkołę Tańca, Szkoła Tańca zatrzyma wniesioną przez Klienta przedpłatę w wysokości 30% wartości rezerwacji. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej lub dokonanie przedpłaty w wysokości 30% wartości rezerwacji za pośrednictwem systemu płatności online.

3.18. Poszczególne oferty usług tanecznych mogą wskazywać na konieczność zapłaty bezzwrotnej przedpłaty w wysokości do 100% wartości rezerwacji bez możliwości anulowania rezerwacji.

3.19. Z zastrzeżeniem możliwości anulowania rezerwacji na zasadach opisanych powyżej, w związku z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy rezerwacji.

3.20. Sposób i termin spełniania przez Usługodawcę świadczenia w postaci usług tanecznych uzależniony jest od wyboru przez Klienta rodzaju usługi tanecznej. Umowa zawarta jest na czas oznaczony – na czas realizacji umowy o świadczenie usług tanecznych w terminie określonym przez strony tejże umowy. Klient informowany jest o sposobie i terminie spełnienia świadczenia usług tanecznych przez Usługodawcę nie później niż w chwili wyrażenia przez Klienta woli na związanie się Umową rezerwacji (umową o usługi taneczne) – poprzez system rezerwacji, a jeżeli do zawarcia umowy dochodzi w inny sposób – odpowiednio do sposobu zawarcia umowy – mailowo na adres elektroniczny podany przez Klienta lub ustnie w recepcji Szkoły Tańca.

3.21. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość świadczonych usług tanecznych na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

3.22. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażowych ani gwarancji.

 

 1. Dane osobowe

 

5.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca, który przetwarza jego dane osobowe w celu zawarcia, obsługi i wykonania Umowy rezerwacji, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych.

5.2. Usługodawca przetwarza dane osobowe przekazane przez Klientów wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich podmiotom trzecim, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnej zgody Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe Klientów przekazywane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz w związku z zawarciem umowy o usługi taneczne przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji tychże usług, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szkołę Tańca w ramach Umowy rezerwacji lub skorzystania z formularza kontaktowego.

5.4. Dane Klienta są przechowywane i przetwarzane na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.5. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i strony internetowej w celu ochrony danych osobowych Klientów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa.

5.6. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu rezerwacji i zawarcia Umowy rezerwacji oraz odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

5.7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza, a które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i usług tanecznych, świadczonych przez Szkołę Tańca, w tym: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu.

5.8. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które Klient mu powierza: imię, nazwisko lub nazwę, adres, adres email, numer telefonu w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji.

5.9. Klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymywania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub jeżeli zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.10. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić Klienta o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia związanego z ustaleniem odpowiedzialności Klienta.

 

 1. Warunki techniczne

 

6.1. Do korzystania ze strony internetowej wymagany jest dostęp do Internetu oraz zainstalowanie przeglądarki internetowej. W celu prawidłowego korzystania z systemu rezerwacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Chrome 34 lub wyższej, FireFox 29 lub wyższej oraz gdy w przeglądarce internetowej Klienta włączona jest obsługa JavaScript i plików cookies.

6.2. Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.3. W systemie rezerwacji mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, JavaScript, XML, PHP, cookies, HTML, CSS. Wybrane podstrony systemu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

6.4. Zamknięcie przeglądarki Klienta może spowodować usunięcie danych przesłanych do systemu znajdującego się na stronie internetowej. Wszystkie ustawienia wpływające na podtrzymanie lub anulowanie sesji znajdują się w przeglądarce internetowej Klienta.

6.5. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Szkoła Tańca może korzystać z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w celu nieakceptowania plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

 

 1. Zasady i tryb postępowania reklamacyjnego

 

7.1. Przez reklamację rozumie się zgłoszenie przez Klienta do Usługodawcy zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym usług tanecznych.

7.2. Klient może złożyć reklamację:

 1. w formie pisemnej – osobiście w Szkole Tańca lub przesyłką pocztową na adres siedziby Usługodawcy lub na adres Szkoły Tańca;
 2. ustnie – osobiście lub telefonicznie w Szkole Tańca;
 3. w formie elektronicznej – mailem na adres mailowy Szkoły Tańca.

7.3. Reklamacje dotyczące usług tanecznych organizowanych przez Szkołę Tańca powinny być kierowane na piśmie, w tym drogą elektroniczną, do Szkoły Tańca bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zrealizowanej usługi tanecznej.

7.4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Szkoła Tańca otrzymała stosowne zgłoszenie od Klienta.

7.5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.

7.6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od otrzymania reklamacji.

7.7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt 7.6. powyżej, Szkoła Tańca określi dodatkowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, o czym poinformuje Klienta.

7.8. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazywana osobiście, elektronicznie lub przesyłką pocztową wysłaną na podany przez Klienta adres korespondencyjny Klienta. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 14 dni.

7.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym te, które spowodowane zostały awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania, ani za błędy w transmisji danych wynikające z opóźnień w działaniu operatora zapewniającego transmisję danych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub potrzeby przeprowadzenia technicznych zmian na stronie internetowej, Usługodawca ma prawo zablokować lub zawiesić dostęp do strony internetowej, bez uprzedniego informowania Klientów o zablokowaniu lub zawieszeniu dostępu do strony internetowej.

7.10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem ze strony internetowej, w tym z systemu rezerwacji lub formularza kontaktowego, bądź niemożliwością korzystania ze strony internetowej przez Klienta, lub w związku z zakłóceniami, błędami, brakami, defektami, niewłaściwym działaniem, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, lub innego działania strony internetowej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7.11. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej, w tym z systemu rezerwacji lub formularza kontaktowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, ustawą lub społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tych usług.

 

 1. Ochrona prawa własności intelektualnej

 

8.1. Na stronie internetowej, w tym w systemie rezerwacji, znajdują się treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego.

8.2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.

8.3. Korzystanie z treści objętych ochroną prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego, i rozporządzanie nimi przez Klienta jest zabronione, chyba że Usługodawca wyrazi na to zgodę na piśmie lub korzystanie i rozporządzanie nimi związane jest z dozwolonym dla Klienta użytkiem osobistym.

8.4. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany treści strony internetowej w każdej chwili.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

9.2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni zmieniony Regulamin na stronie internetowej.

9.3. Korzystanie przez Klienta ze strony internetowej po dokonanej zmianie Regulaminu, skutkuje wyrażaniem zgody na stosowanie się zmian.

9.4. Zmiany Regulaminu nie wpływają na Umowę rezerwacji zawartą przed wprowadzeniem zmian do Regulaminu – do tych umów zastosowanie mają postanowienia obowiązującego Regulaminu przed zmianami.

9.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

 

10 Zagrożenia

 

Niniejsza informacja dotyczy potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem przez Klienta ze świadczenia usług drogą elektroniczną, pomimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę teleinformatyczną, w szczególności w zakresie zabezpieczenia strony internetowej oraz danych osobowych przekazywanych przez Klienta, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich do treści przekazu stanowiącego usługę świadczoną drogą elektroniczną, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonych przez Usługodawcę usług.

10.1. Do zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internetu o charakterze podstawowym należą w szczególności:

 1. złośliwe oprogramowania (ang. malware), które stanowią różnego typu i rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działalnie w stosunku do systemów teleinformatycznego danego użytkownika sieci jakim jest Klient, w szczególności wirusy, trojany (konie trojańskie), robaki, keyloggery, dialery, wabbity, backdoor, programy szpiegujące, exploit, rootkit,
 2. programy szpiegujące (ang. spyware), które stanowią różnego typu i rodzaju programy śledzące działania użytkownika sieci jakim jest Klient, które zbierają informacje o użytkowniku, zwykle bez jego wiedzy i zgody, i wysyłają autorowi takiego programu,
 3. wyłudzanie poufnych informacji osobistych, tj. haseł i innych, przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing),
 4. włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika jakim jest Klient z użyciem m.in. narzędzi hackerskich takich jak exploit i rootkit.
 5. spam, który stanowi różnego typu i rodzaju niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym, wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów.

10.2. Klient w celu uniknięcia zagrożeń opisanych powyżej, winien zabezpieczyć swój komputer lub inne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do podłączenia się do sieci Internetu, poprzez zainstalowanie odpowiedniego programu antywirusowego, z możliwości jego stałej aktualizacji.

10.3. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystania z Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną może zapewnić również:

 1. włączenie i używanie zapory sieciowej/ogniowej (ang. firewall),
 2. stosowanie programów typu antyspam, monitorujące przychodzące wiadomości mailowe i wyłapujące te, które mają charakter spamu,
 3. aktualizacja wszelkiego oprogramowania znajdującego się na komputerze lub innym urządzeniu elektrycznym służącym do połączenia z siecią Internetu,
 4. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła,
 5. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej nieznanego pochodzenia,
 6. uważne czytanie okienek instalacyjnych wszystkich nieznanych i znanych aplikacji, w tym również ich licencji,
 7. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 8. szyfrowanie transmisji danych,
 9. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 10. instalacja programów prewencyjnych – wykrywania i zapobiegania włamaniom,
 11. korzystanie tylko z zaufanych źródeł w sieci Internetu.
TOP